Đầu tư chứng khoán Trung Quốc: Rủi ro lớn nhất mà nền kinh tế Trung Quốc phải đối mặt là giảm phát hơn là lạm phát | Kinh tế Trung Quốc | Giảm phát | Lạm phát

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-01-27 05:00:23
涓ゅ哺杩ュ浜舵?瑙f惧璁″夸涓娌宀?藉板搴|||||||

锛棰锛涓ゅ哺宸茶"浜"舵锛藉板锛缁涓涓"扮"浠讳绌洪达


涓烘卞よ

娴峰缃1028ョ 1028ヤ锛藉¢㈠版咕浜″瀹や妇琛渚琛陪诲甯浼藉板瑷浜烘卞よ插氨涓ゅ哺垮浜ゆ涓ゅ哺浜浜淇″涓ゅ哺寰ョ回棰绛璁拌

璁拌锛ュ宀瀛衡涓璇锛绉扳涓ゅ哺宸茶ュ浜舵锛璇烽瑷浜哄规ゆ浣璇璁猴璋㈣阿

卞よ茶〃绀猴浠娉ㄦ颁稿虫ラ姘杩褰灞涓扮瑁垮捐澶ㄥ垮锛绱ц琛锛褰版捣褰㈠垮涓ュ郴规充癸浠缁存ゅ藉朵富棰瀹寸蹇濡纾筹缁涓涓轰换浣褰㈠扮瑁娲诲ㄧ涓浠讳绌洪淬

宀瀛绉颁袱宀歌モ浜舵 藉板搴 锛ユ锛original锛

璁拌锛涓ㄥ缇藉瑰板涓ゆ★骞朵杩涓浜诲画ф锛璇烽藉板回㈠浣搴锛

卞よ茶〃绀猴缇芥垮涓涓杩涓涓涓藉涓缇涓涓ワ瑰路涓涓ヨ瀹锛涓藉版咕板哄哄姝锛扮垮洪璇淇″凤浠冲瀵广澶у朵颁澶┿ㄥぉ澶浜らㄥ藉板辱〃姘杩褰灞跺瑰ぇ杩琛璧よ8瑁哥浜濞琛锛涓锛浼惧捐澶ㄥ垮浠ユ璋锛у版捣绱у锛浼涓ラ村版捣骞崇ǔ瀹锛缁版咕姘浼甯ユ繁鹃撅缁蹇舵姝昏矾涓°

藉板搴缇戒ㄥ涓ゆ″瑰板锛缁蹇舵姝昏矾涓 锛ユ锛original锛

璁拌锛ラ锛1023ユ20澶澶ч娓瑰710绾уぇ椋锛甯杩ユ婀杩宀灞块块锛磋版捣宸″浣寮鸿椹辩伙璇烽ㄥ规ゆ浣璇璁猴

卞よ茶〃绀猴澶骞翠互ワ澶ч回㈠ㄦ部娴峰澶璁剧浜版咕娓姘ュ绔ュ癸涓哄版咕娓广娓姘块琛ョ㈤╃渚┿告涔涓锛版咕虫回㈤椹辩婚块澶ч娓圭涓浜洪娉锛浠や汉ゆㄣ

澶ч娓规婀娴峰块 扳娴峰贰缃测娲捐扮ㄦ按椹辩伙藉板搴 锛ユ锛original锛

璁拌锛缁уぎ瑙甯4版咕磋涔锛版咕涔舵间3澶чヨЕ娑瀚灞浼浜哄璇烽瑷浜猴杩3浜哄+寰ュぇ靛涓浠ヨ涓姝ヤ璇存锛

卞よ茶〃绀猴涓浜瑙g稿虫面

璁拌锛杩ュ板绉陪娓浜烘杩灞锛ㄥ版翠娉浠浜璺韪ㄥ陪娓瀛杩浜哄+锛杩娓婢虫′绛瑙瀹锛琚寮哄堕┍绂诲哄锛璇烽瀵规ゆ浣璇璁猴

卞よ茶〃绀猴浣扮蜂碉涓°浠冲瀵规杩褰灞浠ヤ换浣瑰棣娓浜°

版咕涓芥舵ヨ拌锛娆″氨涓娌宀棰杩介涓涓杩ワ瑙f惧ㄧ寤哄骞夸杩琛婕涔锛灏卞浜绔h绌哄烘杩浜浠讹杩浜绾跨储涓茶璧锋ワ璇烽瑷浜猴瑙f惧璁″瑕夸涓娌宀锛璋㈣阿

板瑙f惧璁″瑕夸涓娌宀锛藉板杩峰搴 锛ユ锛瑙棰缁煎锛

卞よ诧浣扮绾跨储寰澶锛浣浣虹ㄨ烘涓涓璁炬ч棰锛浠ヤ绛锛浣挎充涓浠烘绔恒浠冲藉璐ヤ扮琛琛寰锛崇淮ゅ藉朵富棰瀹达缁存や腑姘翠╃涓ゅ哺规╃

璁拌锛涓涓7锋涓ゅ哺棰瀵间汉浼5ㄥ勾锛杩浜骞存ヤ袱宀稿崇郴寰澶э璇烽瑷浜猴ヤ袱宀放瀵间汉娌℃藉涓浜瑙浼璋轰锛瀹浠涔锛

卞よ茶〃绀猴澶у跺娓妤锛2015骞11锛涓ゅ哺瑰ㄥ涔浜辫瀵光扮卞挎没有虹涓锛瀹颁涓ゅ哺棰瀵间汉叉тゃd锛ㄨ寰涓ゅ哺板ㄧ姘姘′悲峰锛

璁拌锛宀濯浣ラ锛峰浼涓杩ㄥ颁唬10璧村扮ョ绛姝锛浣涔璇ュ告婚ㄥ氨跺颁涓介┗峰澶т娇棣璀锛璇烽瑷浜哄规ゆ浣璇璁猴

卞よ茶〃绀猴版咕涓界涓ㄥ浠冲瀵逛换浣藉跺涓藉版咕板哄哄姝ㄦ版咕杩琛浠讳褰㈠浜绯汇姘杩褰灞浼锯浠ユ缁锛娉ㄥ澶辫触

璁拌锛ュ锛版咕介ュ浼版咕介绌跺浼涓惧版捣瀹ㄢ姘璋剧ず锛94%璁挎浼甯涓ゅ哺骞崇稿锛瓒杩80%姘浼璧涓ゅ哺瑕浜ゆ锛璧瀵规2.6%璇烽瑷浜哄浣寰杩涓板锛璋㈣阿

卞よ茶达涓ゅ哺骞冲灞浠ラ芥涓ゅ哺涓画姘灏界″版杩褰灞画画褰卞锛浠骞19锛涓ゅ哺棰浜ゆ娲诲ㄤ互澶绉褰㈠缁寮灞锛涓ゅ哺璐告棰板瀵瑰ぇ璧缁淇澧裤涓ゅ哺瑕浜ゆ瑕浣瑕灞锛姘蹇澶у挎瓒锛浠讳浜轰换浣垮芥娉画$

璁拌锛娣瀹版咕浜1015ヨ捣姝㈢ㄦ蜂峰ヤ涓剁斤缁т剁卞恒捐瑙棰锛姘杩褰灞忠娣瀹版咕锛璇烽瑷浜哄规ゆ浣璇璁猴

卞よ茶〃绀猴璁板诲勾杩涓跺锛娣瀹版咕ㄥ涓绾匡灏卞版″版咕姘浼浼涓锛缁版咕娑璐硅浼涓甯ヤ瀹瀹ㄥㄧ渚垮╁╃涓颁骞存堕达娣瀹版咕琚杩哄版咕甯恒姘杩褰灞杩琛挎没有寮锛画朵袱宀哥璐稿浣锛璇惧堕涓ゅ哺遍┾锛存ユ瀹崇芥版咕姘浼浼涓绂绁╃


瑙f惧璁″夸涓娌宀锛藉板搴

稿虫ㄨ 瑙f惧瑕夸涓娌宀锛涓ゅ哺宸茶ュ浜讹藉板搴 涓烘覆瀵规涓解锛涓绌哄涓烘浜澶芥板陪讳 寤哄 ユ锛娴峰缃 璐d换缂杈锛寤哄_NN7379

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands